top of page

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven for Salvesen & Thams AS

Den 1 juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft i Norge. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon om virksomhetens arbeid med disse forholdene. 

 

Gjennom åpenhetsloven er Salvesen & Thams forpliktet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med regelverket, og offentliggjøre redegjørelsen en gang per år. 

 

Salvesen & Thams har gjort en gjennomgang av sine leverandører og forretningspartnere for å identifisere selskaper som representerer en høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Menneskerettighetsbrudd og korrupsjon henger tett sammen. Salvesen & Thams driver investeringsvirksomhet og selskapets leverandører og forretningspartnere omfatter finansinstitusjoner, forsikringsselskap, eiendomsselskap, konsulenter, advokater, renhold- og kantineleverandører og IT-leverandører. Det vurderes at selskapet ikke har noen leverandører eller forretningspartnere som representerer høy risiko for brudd på menneskerettigheter.  

 

I den utstrekning Salvesen & Thams identifiserer risiko for menneskerettighetsbrudd hos sine leverandører, vil forholdet tas opp med gjeldende leverandør.   

 

Salvesen & Thams har gjennom det heleide datterselskapet Salvesen & Thams Invest AS eierskap i en rekke selskaper innenfor ulike bransjer. Risikoen for menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold vil kunne være større i leverandørkjeden til noen av porteføljeselskapene. Salvesen & Thams følger opp sine porteføljeselskapers arbeid med åpenhetsloven blant annet gjennom spesifikke temamøter på tvers av porteføljeselskapene, og jobber proaktivt for å sikre arbeidet med åpenhetsloven og at aktsomhetsvurderinger gjennomføres på en hensiktsmessig og god måte. Det henvises til det enkelte porteføljeselskaps hjemmeside for en nærmere redegjørelse under åpenhetsloven. 

 

Salvesen & Thams har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i egen leverandørkjede for 2023. Arbeidet med å håndtere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er et kontinuerlig arbeid, og vil være et prioritert område for selskapet og våre porteføljeselskaper. 

 

Arbeidet med åpenhetsloven er forankret i Salvesen & Thams' styre, som setter "tonen fra toppen" for administrasjonens arbeid med forretningsetikk og menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift.   

  

 

Orkanger, 24. juni 2024 

bottom of page